Elton John - Take Me To The Pilot (Sydney Entertainment Centre 1986)